EU förbättrar polissamarbetet med automatiserat datautbyte – Men en mer djupgående reform av Europol krävs

EU förbättrar polissamarbetet med automatiserat datautbyte – Men en mer djupgående reform av Europol krävs

EU förbättrar polissamarbetet med automatiserat datautbyte - Men en mer djupgående reform av Europol krävsBRYSSEL, Belgien – I ett litet steg mot att stärka säkerheten i hela Europeiska Unionen har Ministerrådet och Europaparlamentet nått en politisk överenskommelse om att uppdatera en lag som underlättar automatiserat datautbyte för polissamarbetet. Detta avtal markerar en förbättring av brottsbekämpande kapacitet för att bekämpa brottslighet inom EU. Likväl saknar Europol fortsatt mycket av amerikanska FBIs förutsättningar att bekämpa organiserad brottslighet.

EU förbättrar polissamarbetet

Det befintliga ramverket, allmänt känt som Prüm I, gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till nationella databaser från andra medlemsländer för DNA, fingeravtryck och fordonsregistreringsdata. Vid en positiv matchning kan myndigheter sedan begära relevanta uppgifter från sina utländska motsvarigheter.

Enligt den uppdaterade lagen kommer omfattningen av datautbyte att utökas till att omfatta ansiktsbilder och polisregister. Dessutom kommer sökningar i alla datakategorier att tillåtas för att lokalisera försvunna personer eller identifiera mänskliga kvarlevor.

För att effektivisera datautbytet kommer den nya Prüm-förordningen att etablera en router som hanteras av eu-LISA, EU-byrån som ansvarar för stora IT-system som Schengens informationssystem. Denna router kommer att underlätta anslutningar mellan medlemsländer och Europol, vilket möjliggör sömlös datahämtning.

Dessutom kommer Europols roll att förstärkas, så att den kan söka i nationella databaser för att dubbelkontrollera information som erhållits från tredjeländer. Detta förstärkta samarbete kommer att stärka myndighetens kapacitet att bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Det provisoriska avtalet kommer nu att genomgå formellt godkännande av både rådet och Europaparlamentet, vilket markerar ett viktigt steg mot att förbättra polissamarbetet och förbättra säkerheten i hela Europeiska unionen.

Vad skiljer Europol och FBI

Medan Europol och FBI delar målet att bekämpa brottslighet, finns det några viktiga skillnader mellan de två organisationerna.

  • Jurisdiktion: Europols jurisdiktion är begränsad till EU:s 27 medlemsländer, medan FBI:s jurisdiktion sträcker sig till hela USA.
  • Befogenheter: FBI har ett bredare spektrum av befogenheter än Europol, inklusive förmågan att arrestera misstänkta och genomföra utredningar. Europols roll är i första hand att stödja medlemsländerna i deras egna utredningar.
  • Struktur: Europol är en decentraliserad organisation, där varje medlemsstat har en representant i Europols styrelse. FBI är en centraliserad organisation som leds av FBI:s direktör.
  • Uppdrag: Europols primära fokus ligger på att stödja EU:s medlemsländer i kampen mot organiserad och grov brottslighet, medan FBI:s mandat omfattar ett bredare utbud av brottsutredningar, inklusive terrorism, it-brottslighet och tjänstemannabrott.

Trots dessa skillnader arbetar Europol och FBI nära tillsammans för att bekämpa brottslighet. De två organisationerna har undertecknat ett samförståndsavtal (MOU) som beskriver deras samarbete inom områden som informationsutbyte, utbildning och operativt stöd.

Läs mer om EUs brottsbekämpning här

Nyheter från Europatrender

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab