Konsten att utlösa artikel 7 när det är dags att släppa taget

Konsten att utlösa artikel 7 när det är dags att släppa taget

Konsten att utlösa artikel 7 när det är dags att släppa tagetEfter debaclet i Bryssel i går när Ungerns Victor Orban återigen valde att i grunden bryta mot EU:s grundläggande värderingar när han vägrade stödja Ukraina i dess kamp för sin nationella integritet, Europas säkerhet och allmänna demokratiska värderingar. Dessa värderingar och det faktum att Europeiska Unionen ursprungligen byggdes som ett fredsprojekt och ett skydd för dessa värderingar, måste artikel 7.2 aktiveras, inklusive att neka Orban rösträtt i ministerrådet. Så här går det till.

I hjärtat av Europeiska unionen, inbäddat bland dess grundläggande principer och gemensamma värderingar, finns en avgörande garanti, artikel 7 i fördraget för Europeiska unionen. Denna unika bestämmelse fungerar som en väktare för EU:s kärnprinciper – respekt för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, säkerhet, rättsstatsprincipen och respekt för grundläggande rättigheter.

Artikel 7 är utformad för att rikta sig till alla medlemsstater som ständigt bryter mot dessa grundläggande värderingar. Den förebyggande mekanismen, artikel 7.1, gör det möjligt att utfärda en varning till den en medlemsstat och uppmana den att ändra sitt handlingssätt och återvinna unionens förtroende.

I nästa steg ger den strängare mekanismen, artikel 7.2, EU befogenhet att upphäva vissa av medlemskapets rättigheter, såsom att rösta i Europeiska Unionens ministerråd, om en medlemsstat uppvisar en uppenbar risk för allvarliga brott mot de grundläggande värdena. Detta drastiska steg är avsett att sända ett kraftfullt budskap som betonar EU:s orubbliga åtagande att upprätthålla sina kärnprinciper.

Förfarandet för att åberopa artikel 7 beskrivs noggrant, vilket säkerställer en grundlig och opartisk bedömning av alla påstådda överträdelser. Ett förslag om att inleda ett förfarande kan läggas fram av en fjärdedel av medlemsstaterna, Europaparlamentet eller Europeiska kommissionen. Efter mottagandet av förslaget ska Europeiska Unionens ministerråd med kvalificerad majoritet besluta om det ska inleda en formell undersökning.

Undersökningsfasen är avgörande och innebär en grundlig undersökning av bevisningen och ger möjligheten för den berörda medlemsstaten att försvara sig. Om ministerrådet finner att det föreligger en uppenbar risk för en allvarlig överträdelse ska den kunna avge ett motiverat yttrande som beskriver de specifika åtgärder som krävs för att komma till rätta med situationen.

Om medlemsstaten underlåter att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder inom rimlig tid, kan rådet anta ett beslut om att tillfälligt upphäva vissa medlemsrättigheter. Detta beslut kräver en kvalificerad majoritet på två tredjedelar av ministerrådet och Europaparlamentets godkännande.

Artikel 7 är ett bevis på EU:s orubbliga engagemang för sina grundläggande värderingar, fungerar som ett avskräckande medel mot varje medlemsstat som avviker från vägen för demokrati, rättvisa, rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter. Dess existens avser inge förtroende hos EU:s medborgare och försäkrar dem att deras gemensamma värderingar inte bara är ord på papper utan en levande verklighet som upprätthålls av en robust rättslig ram. Detta gör att det är dags att gå från ord till handling med ett aktiverande av artikel 7.2 där bland annat Orban förnekas rösträtt i ministerrådet för Ukrainas och resten av Europas demokrati och säkerhets skull. 

Europatrender Analys

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *