Ministerrådet beslutar om reform av asyl- och migrationssystemet

Ministerrådet beslutar om reform av asyl- och migrationssystemet

Ministerrådet beslutar om reform av asyl- och migrationssystemetMinisterrådet har beslutat att reformera av det europeiska asyl- och migrationssystemet, med en ny uppsättning regler för att hantera ankomster, skapa effektiva asylprocesser och säkerställa en rättvis fördelning av migranter mellan medlemsstaterna. Reformen omfattar 10 rättsakter som ser över hela det europeiska ramverket för asyl- och migrationshantering. Nyckelfunktioner inkluderar:

  • Screeningförordningen: Upprättar enhetliga rutiner för identifiering, säkerhet, sårbarhetskontroller och hälsoutvärderingar av irreguljära migranter och asylsökande vid yttre gränser.
  • Uppdaterad Eurodac-databas: Samlar in mer exakta och fullständiga data, inklusive biometriska data, om olika kategorier av migranter för att informera om beslutsfattande och kontrollera irreguljär migration.
  • Asylförfarandeförordningen: Effektiviserar det europeiska asylförfarandet och inför ett obligatoriskt gränsförfarande för specifika fall.
  • Förordningen om återvändandegränsförfarande: Behandlar återvändande av personer vars ansökningar avslås i gränsförfarandet.
  • Asyl- och migrationshanteringsförordning: Bestämmer vilket medlemsland som är ansvarigt för att pröva ansökningar om internationellt skydd och inför rättvis ansvarsdelning mellan medlemsländerna.
  • Krisförordning: Utrustar EU att hantera asylansökningar under exceptionella omständigheter.
  • Kvalifikationsförordningen och direktivet om mottagningsvillkor: Upprättar enhetliga regler för beviljande av internationellt skydd och standarder för mottagande av asylsökande, i syfte att minska sekundära rörelser mellan medlemsländer.
  • Vidarebosättningsförordning: Fastställer gemensamma regler för vidarebosättning och humanitär inresa, vilket skapar lagliga och säkra vägar till EU.

Nya funktioner och mekanismer för asyl- och migrationssystemet

En stor nyhet är det obligatoriska gränsförfarandet, som gäller specifika kategorier av asylsökande och syftar till att snabbt bedöma ansökningar vid EU:s yttre gränser.

Reformen tydliggör ansvaret för asylansökningar och inför en solidaritetsmekanism för en rättvisare migrantfördelning. Medlemsstater kan bidra genom omlokaliseringar, ekonomiska bidrag eller alternativa åtgärder som överenskommits med det förmånstagande medlemslandet.

En krismekanism gör det möjligt för medlemsstaterna att avvika från specifika regler under exceptionella omständigheter och begära ökad solidaritet från andra EU-länder.

Nästa steg och implementering

Medlemsstaterna har två år på sig att genomföra de antagna lagarna. Europeiska kommissionen kommer att lägga fram en gemensam genomförandeplan för att hjälpa dem i denna process.

Reformen är en del av den nya pakten om migration och asyl som EU-kommissionen föreslog den 23 september 2020. Europaparlamentet antog pakten den 10 april 2024.

Denna reform representerar ett viktigt steg mot ett rättvisare, effektivare och enat europeiskt asyl- och migrationssystem.

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *