Regional Innovation Valleys för mindre företags konkurrenskraft och hållbarhet

Regional Innovation Valleys för mindre företags konkurrenskraft och hållbarhet

Regional Innovation Valleys för mindre företags konkurrenskraft och hållbarhetEuropeiska regionkommittén (ReK) har betonat behovet av att främja en hållbar och företagsvänlig miljö för små och medelstora företag (SMF) i EU. Bland annat genom det nya initiativet Regional Innovation Valleys. Under ett möte nyligen framhöll ReK-ledamöterna vikten av att främja hållbara omställningar bland små och medelstora företag, säkerställa tillgång till finansiering för deras gröna initiativ och stärka regionala ekosystem. 

Mindre företags konkurrenskraft, utmaningar och hållbar övergång

I ett utkast till yttrande om stödpaketet för små och medelstora företag och BEFIT identifierade ReK-ledamöterna de utmaningar som små och medelstora företag står inför i dagens flyktiga ekonomiska förhållanden, inklusive utbudsbegränsningar, brist på arbetskraft och illojal konkurrens. De betonade de lokala och regionala myndigheternas roll när det gäller att skapa en företagsvänlig miljö för små och medelstora företag, tillhandahålla stabila regleringar och främja regionala nätverk och kluster.

ReK-ledamöterna framhöll små och medelstora företags potential när det gäller att driva hållbarhet och noterade att de flesta europeiska små och medelstora företag investerar i sin hållbara omställning men har svårt att få tillgång till finansiering och att uppfylla rapporteringskraven. De efterlyste ökade incitament och förenklade regler för att förbättra bankernas förmåga att tillhandahålla hållbar finansiering till små och medelstora företag.

Regional Innovation Valleys kopplar samman regionala ekosystem och främja kunskapsutbyte

För att ytterligare stärka regionala ekosystem förespråkade ReK-ledamöterna internationellt kunskapsutbyte mellan små och medelstora företag och regionala regeringar. De föreslog utveckling av nya verktyg, såsom Regional Innovation Valleys, för att koppla ihop små och medelstora företag med finansieringsmöjligheter och samarbetsplattformar.

Uppnå målen för hållbar utveckling på lokal nivå

I en debatt om målen för hållbar utveckling framhöll ReK-ledamöterna vikten av att genomföra dessa mål på lokal och regional nivå. De framhöll de framsteg som gjorts på lokal nivå men uttryckte oro över den långsammare genomförandetakten på EU-nivå och nationell nivå. De uppmanade EU-kommissionen att formulera en övergripande EU-strategi för implementering av SDG.

Fokus på lokalt och regionalt genomförande

Debatten sammanföll med avslutandet av pilotprojektet Regions2030, ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och 10 pilotregioner för att utveckla SDG-övervakningsindikatorer på regional nivå. ReK:s ledamöter betonade värdet av att samla expertis och effektivisera övervakningsramarna för att påskynda genomförandet av hållbar utveckling på lokal nivå.

Källa: EUs Regionskommittén

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *