Luftföroreningar i Europa: Betydande framsteg, men miljontals människor utsätts fortfarande för hälsorisker

Luftföroreningar i Europa: Betydande framsteg, men miljontals människor utsätts fortfarande för hälsorisker

En ny studie, publicerad i Nature, avslöjar stora förbättringar i Europas luftkvalitet. Men ändå utsätts miljoner människor för skadliga nivåer av luftföroreningar i Europa. Rapporten understryker hur kort- och långsiktiga hälsorisker för européer fortfarande är ett utbrett problem, trots anmärkningsvärda framsteg.

Luftföroreningar i Europa: Betydande framsteg, men miljontals människor utsätts fortfarande för hälsorisker

Studien, som använder avancerade metoder för maskininlärning, analyserar 17 års data om huvudföroreningar. Den målar upp en komplex bild – luftföroreningskoncentrationerna har minskat avsevärt under de senaste decennierna, men miljontals människor upplever fortfarande koncentrationer som överskrider Världshälsoorganisationens (WHO:s) strikta riktlinjer från 2021.

Nyckelfynd

  • Förtida dödsfall minskar: Dödsfall kopplade till finkornigt partikelmaterial (PM2.5) har minskat betydligt på grund av renare luft.
  • Miljontals människor fortfarande i riskzonen: Föroreningar som PM2.5 och ozon (O3) ligger fortfarande över WHO:s riktlinjer i många regioner, vilket väcker oro för långsiktig hälsa hos miljontals invånare.
  • Händelser ökar: Medan den totala frekvensen av dagar med flera föroreningar som överskrider WHO:s gränsvärden har minskat, ökar risken med kombinationen av PM2.5 och O3.

Behovet av integrerade lösningar för luftföroreningar i Europa

Studien understryker att det inte ger en fullständig bild att enbart titta på enskilda föroreningar. “Att förstå de kombinerade effekterna av flera föroreningar är avgörande för att korrekt bedöma hälsorisker och utforma effektiva förebyggande strategier”, förklarar huvudförfattaren till studien.

Analysen ger en omfattande och detaljerad bild av luftföroreningar i Europa på regional nivå, inte bara i stadsområden. Dessa data är avgörande för beslutsfattare när de utvärderar effekterna av befintliga luftkvalitetsåtgärder och planerar för framtiden.

Studien understryker behovet av fortsatta åtgärder

Medan den positiva trenden är uppmuntrande varnar forskare för självgodhet. “Europa har gjort betydande framsteg, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. För att skydda hälsan för alla européer, särskilt de mest utsatta, måste vi fortsätta att stärka luftkvalitetspolitiken och investera i renare teknik”, avslutar studiens författare.

Europatrender News

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *